Pacific Arts Troupe Member - Amy Zhang

Zhang, Amy

Pacific Arts Troupe Artistic Administrator
Choreography Bamboo Under the Moon Light (Dai dance)
Bright Moon (Yi ethnic dance)
Chopsticks Dance (Mongolian dance)
Cigarette Box Dance (Yi ethnic dance)
Gold Bottle Hill (Tibetan dance)
Golden Peacock (Dai dance)
Kelsang Flowers (Tibetan dance)
On Golden Mountain (Tibetan dance)
Radiant sun comes out
South of the Colorful Clouds (Dai dance)
The Milking Dance (Mongolian dance)
The Riding Dance (Mongolian dance)
Tianshan Girls (Xinjiang dance)
Turpan grapes ripen (Xinjiang dance)
Umbrella Flower
Wa Ha Ha (Xinjiang dance)
Yala Suo (Tibetan dance)
Youth Melody (Xinjiang dance)
Awards Third place, City of Guang Zhou Green Home Dance Competition
Group Dances / Fashion Chuan Qi
Dream Era (formal wear fashion show)
Beautiful Xinjiang
Chuan Qi
Dream Era (formal wear fashion show)
Jai Ho (Indian dance)
Joyful Love
Living Beautifully (modern dance)
Love of Pearl River
Little Peach Blossom
Shake the Sun
Tashi Delek (Tibetan dance)
Sword Dance (classical dance, lead)
Professional dance training Folk dance, modern dance, classical dance, ballet, choreography